"Аз твърдя, че Библиотеката е безпределна" . Хорхе Луис Борхес, Вавилонската библиотека

 

 

 Правилник

Начало
Правилник
Услуги
Фондове и каталози
Текуща периодика
Издания на библиотеката
Планове и отчети
Търсене
E-books за Ямбол
Дигитален архив
Контакти

ПРАВИЛА
за обслужване на читателите в
Регионална библиотека “Георги С. Раковски” – Ямбол
(в сила от 01.01.2018 г.)

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тези Правила уреждат взаимоотношенията на читателите с Регионална библиотека “Георги С. Раковски” – Ямбол и е разработен въз основа на Типови правила за обслужване на читателите, утвърдени от Министерството на културата
2. Регионалната библиотека е общодостъпна универсална научна библиотека, която обслужва населението на Ямболска област и е регистрирана като администратор на лични данни в Агенцията за защита на личните данни.
3. Всеки гражданин има право да ползва услугите на Библиотеката. За целта той трябва  да се регистрира като неин читател .
4. Отношенията между читателите и Библиотеката се основават на Закона за обществените библиотеки и Закона за задълженията и договорите.
5. Работното време на Библиотеката се определя със Заповед на Директора.

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

1. Обслужването на читателите става след представяне на читателска карта, която е лична – не се преотстъпва на друго лице – и е валидна за 1 ден или за календарната година .
2. Пълнолетните граждани се записват като представят личната си карта. Същото важи и при пререгистрация.
3. Библиотеката обслужва своите читатели с книги, периодични издания, аудиовизуални материали, филми, нотни издания, библиографска информация, електронни носители и др.
4. Обслужването в библиотеката е диференцирано по възрастови групи:

граждани до 14 г. - Детски отдел, Читални , Музикална читалня, Справочен отдел и Краезнание
граждани над 14 г. – Заемна за възрастни, Читални , Музикална читалня, Справочен отдел и Краезнание

5. Децата и юношите до 14 навършени години се записват с личната карта на родител или настойник, ученическа лична карта и актуална снимка.
6. Граждани, които нямат постоянен адрес в Ямбол , имат право да заемат за дома до 3 библиотечни материала художествена литература . Същите ползват научна, справочна, художествено-популярна и друга отраслова литература на място в читалните на библиотеката.
7. При всяко посещение в библиотеката читателската карта се носи задължително и се показва на обслужващия библиотекар.
8. Читателите до 14 години се обслужват в Детския отдел на Библиотеката. С читателска карта от Детския отдел те могат да ползват и читалните на Библиотеката. Фондът на Детския отдел може да се ползва и от студенти по педагогически специалности, и педагози, които заемат детска литература след съответна регистрация.
9. Записването на гражданите за читатели, както и ползването на читалните с e днодневна читателска карта става срещу заплащане, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ямбол ( Вж Приложение № 1 )
10. Без заплащане се издава читателска карта на библиотечни специалисти, работещи в Регионална библиотека “Георги С. Раковски”, както и пенсионирали се библиотекари от Регионалната библиотека
11. За текущата календарна година не могат да бъдат регистрирани като читатели граждани, които имат задължения към Библиотеката.
12. При промяна на адреса си и други данни, читателят е длъжен своевременно да съобщи за тези промени в Библиотеката.
13. При записването библиотекарите информират читателите за видовете услуги, които могат да ползват в Библиотеката, за мястото и реда на получаването им и за задълженията и отговорностите, които поемат спрямо Библиотеката, съгласно разпоредбите на тези Правила и другите нормативни документи.

ІІІ. УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

1. Да заемат библиотечни документи за дома чрез съответните звена за обслужване.
2. Да получават библиотечни документи от други библиотеки извън Ямбол съгласно разпоредбите на Правилника за междубиблиотечно заемане в страната и чужбина.

Забележка : Читателят заплаща разходите по поръчката и доставката им.

3. Да ползват справочния апарат на Библиотеката чрез каталозите, картотеките, справочно-библиографския фонд или автоматизираната система.
4. Да ползват библиотечните технически средства за прослушване на звукозаписи, гледане на видеофилми, четене на CD-ROM и DVD и други.
5. Да получават писмени справки в Справочно-библиографски отдел и Краезнание (срещу заплащане, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ямбол):

- библиографски:
- тематични

6. Да ползват интернет в Библиотеката съгласно условията на този правилник

ІV. ЗАЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДОМА

1. Регистрираните читатели с постоянен адрес в Ямбол могат да заемат за дома общо до 5 библиотечни материала, а останалите – до 3 библиотечни материала съгласно условията в раздел II, т .6 .
2. При заемане на библиотечните материали за дома читателят получава компютърна разпечатка, която подписва. В нея е записан и срокът за връщането им.
3. Сроковете за заемане на библиотечни материали са:

Книги – 30 календарни дни
Грамофонни плочи –15 календарни дни
Ноти – 30 календарни дни
Аудиокасети – 7 календарни дни
Репродукции на картини – 3 месеца
Електронни носители – 7 календарни дни

4. Тези срокове могат да бъдат продължени от библиотекаря по искане на читателя (включително и по телефона) за същия регламентиран срок, след изтичане на първия при условие, че заетите от него библиотечни материали не се търсят от друг читател.
5. При връщане на заетите библиотечни материали библиотекарят трябва да провери и въведе по съответен начин информация, че те са приети обратно в Библиотеката.
6. Читателите имат право да направят резервация за библиотечни материали, които се запазват в срок до 5 дни след уведомяване на читателя.

V. ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ В ЧИТАЛНИТЕ

1. Читателите ползват на място в читалните следните библиотечни материали:

- библиотечните материали от фондовете на читалните, книги и периодични издания;
- редки и ценни издания;
- библиотечни материали, получени по междубиблиотечно заемане.
- аудивизуални материали

2. Ползването на библиотечни документи в читалните става след предоставянето на читателска карта (еднодневна или за текущата календарна година) и попълване от читателя на заемна бележка по образец.
3. При връщането им библиотекарят проверява и отписва заетите библиотечни материали и връща читателската карта.

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

На основание ЗЗД читателите поемат задължения към Библиотеката, чието неизпълнение води до материална отговорност или до отнемане правото им да ползват услугите й по преценка на ръководството, въпреки издадената читателска карта.

Читателите са задължени:
1. При записване в Библиотеката да се запознаят с Правилата за обслужване на читателите, което да удостоверят с подписа си върху читателската карта.
2. Да ползват всички видове библиотечни материали внимателно, да ги пазят чисти, да не ги повреждат, като подчертават текста и правят бележки по него.
3. Да преглеждат заетите библиотечни материали при получаването им и ако забележат повреди, да съобщят на библиотекаря, който да отбележи повредите върху самия документ.
4. Да връщат заетите библиотечни материали в срока, отбелязан в разпечатката или заемната бележка.
5. Да се запознаят със съдържанието на разпечатката и да я съхранят до връщането на заетите библиотечни материали.
6. Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.
7. Да не отстъпват другиму ползването на лично заетите библиотечни материали.
8. Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката, да не провеждат телефонни разговори и да не внасят и консумират храни и алкохол в залите на библиотеката.
9. При повреждане на заетия библиотечен материал читателят е длъжен да го възстанови с идентичен или с друг от същата област на знанието по преценка на библиотекаря.
При неспазване на посочените правила читателят се лишава от ползване на библиотеката.
10 . Когато читателят получи известие (писмо, обаждане по телефон, SMS, е-мейл) за връщане на просрочените библиотечни материали, той е длъжен в срок от 5 календарни дни  от датата на получаване на известието да ги върне в Библиотеката, като заплаща съответно обезщетение съгласно Приложение № 1. 
11 . Когато закъснелият читател не получи известие за връщане на просрочените библиотечни материали по независещи от библиотеката причини (променен адрес, телефон и други), спрямо него се прилагат същите мерки.
12 . При продължаващи нарушения читателят се лишава със заповед от услугите на Библиотеката и срещу него се предприемат действия съгласно действащите разпоредби в ЗЗД и ГПК. Съгласно чл. 66 (1) от Закона за обществените библиотеки „Който повреди, унищожи или изгуби документ от библиотечния фонд се наказва с глоба от 200 до 500 лв.“ Наказателните постановления за този вид нарушения се издават от кмета на общината съгласно чл. 68 (2), т.2 от ЗОБ.

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БИБЛИОТЕКАРИТЕ

1. Да предлагат качествени библиотечно-информационни услуги.
2. Да запознават новите читатели с реда за ползване на библиотечните документи и услугите в Библиотеката.
3. Да не разгласяват информация, свързана с личните данни на читателите.
4. Да оказват помощ на читателите при работа със справочния апарат и фондовете на свободен достъп.
5. Да поддържат фондовете съгласно действащата класификационна схема.
6. Да не допускат влизането на читатели без читателска карта.
7. Да съблюдават спазването на реда в Библиотеката и носят със себе служебните баджове.
8. При нарушаване Правилата от страна на служителите, читателите могат да уведомяват ръководителя на Библиотеката.

VІІІ. ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТРИ ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП

1. Всеки читател с актуална регистрация в Библиотеката има право да ползва интернет.
2. Интернет в Библиотеката се ползва с образователна и информационна цел.
3. Времето за безплатно ползване на интернет от всеки регистриран читател е в рамките на 2 часа ВЕДНЪЖ ДНЕВНО. Всеки следващ час, използван от читателя в рамките на деня, се заплаща на касата съгласно Приложение № 1
4. Библиотекарят има право да контролира ползването на интернет.
5. Разрешава се ползването на лични слушалки и лаптопи на обособените за целта места, като Библиотеката не носи отговорност при евентуалната им повреда.
6. Принтирането и сканирането на документи се заплаща според Приложение № 1
7. Не се разрешава :

- посещение на сайтове, съдържащи порнография и насилие;
- промяна на конфигурацията на системата;
- свалянето и/или инсталирането на програми, филми, музика и компютърни игри;
- ползването на USB-устройства и дискове без предварителна проверка от библиотекаря;
- не могат да се нарушават законите, свързани с интелектуалната собственост и авторските права.
Забележка : При нарушаване на някое от тези правила достъпът до компютрите се прекратява. При повторно нарушение читателят се лишава от правото да ползва услугите на библиотеката.

Тези „Правила за обслужване на читателите в Регионална библиотека “Георги С. Раковски” – Ямбол са приети и утвърдени с Решение на Дирекционния съвет от 15.11.2017 г. и влизат в сила от 01.01.2018 г. със Заповед № 1 /1. 01. 2018 г. на директора на Библиотеката.

Приложение 1 . Услуги, предоставяни от Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ - Ямбол съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ямбол

 

ДИРЕКТОР: ..................................
(Димитър Бечев)

   

Посетители: HTML Counter
[Последна актуализация: 20-06-2022]