"Аз твърдя, че Библиотеката е безпределна" . Хорхе Луис Борхес, Вавилонската библиотека

 

 

 Правилник

Начало
Правилник
Услуги
Фондове и каталози
Текуща периодика
Издания на библиотеката
Търсене
E-books за Ямбол
Културен календар
Контакти

ПРАВИЛНИK за обслужване на читателите в
Регионална б
иблиотека "Георги Раковски" - Ямбол

Hастоящият правилник за обслужване на читателите в библиотеката определя условията, при които се ползуват всички услуги в библиотеката и влиза в сила от 01.01.2011 г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият правилник на Регионална библиотека "Георги Раковски" - Ямбол е разработен въз основа на Типови правила за обслужване на читателите, утвърдени от Министерството на културата

Чл. 2. При записване гражданите са длъжни да се запознаят с правилника и видовете услуги, които предлага библиотеката и със задълженията и отговорностите, които те поемат като читатели

Чл. 3. При неспазване на Правилника в зависимост от нарушенията ръководството на библиотеката има право със заповед да лиши съответният читател от правото да ползва библиотеката за срок от 3 месеца до 1 година

Чл. 4. Регионална библиотека "Г. Раковски" обслужва своите читатели с библиотечни документи безплатно. Със заповед на директора се определят видовете платени услуги, които се актуализират всяка календарна година от Общински съвет - Ямбол

Чл. 5. Всеки гражданин с ямболска адресна регистрация има право да ползва фондовете на библиотеката във всички нейни отдели срещу внесена еднократно годишна такса за регистрация, определена със заповед на директора. Тази такса важи от датата на регистрация до края на текущата календарна година

 1. Когато библиотеката предостави на читателя библиотечен материал и той го получи със задължение да го върне, между двете страни възниква договор за заем за послужване . Сключването на договора се установява с писмен документ - читателска карта, заемна бележка и др., които се подписват от читателя.
 2. При записването си в библиотеката всеки читател представя личн ата си карта .
 3. При записването си в библиотеката децата и юношите до 16 навършени години без собствена лична карта представят личн ата карта на един от своите родители.
 4. Не могат да се регистрират като читатели за текущата година граждани, които имат задължения към библиотеката от минали години. Същото важи и за членовете на техните семейства.
 5. Всеки гражданин, който няма постоянна адресна регистрация в град Ямбол , заплаща депозит за правото да ползва услугите на библиотеката, определен със заповед на директора . Всеки читател с внесен депозит има право да заема еднократно до 3 библиотечни материала.
 6. Читатели, които искат да заемат библиотечни материали за свои близки, откриват картон на свое име. Ако желаят да ползват по-голям брой библиотечни материали в рамките на едномесечния срок за заемане те трябва да открият втори читателски картон на името на ползователя, като и двамата носят солидарна отговорност за опазването на библиотечните материали и връщането им в определения срок.
 7. Презаписването на всеки читател започва от началото на календарната година, при което всеки получава нов номер на читателския картон и персонален бар код. Записването (регистрацията) на всички читатели (възрастни и деца) се извършва в касата на библиотеката.
 8. При всяко посещение в библиотеката читателската карта се носи задължително и се показва без поискване на обслужващия библиотекар. Собствеността на читателската карта се доказва с лична ученическа карта (за учениците) и лич на карта - за останалите категории граждани.
 9. Библиотеката обслужва своите читатели с книги, периодични издания, аудиовизуални материали, библиографска информация и др.
 10. Обслужването в библиотеката е диференцирано по възрастови групи
  • читатели до 14 г. - в Детски отдел
  • читатели над 14 г. - във всички останали отдели
  • Читателите - деца до 14 г. ползват специализираната литература на Детския отдел, читалните и Музикалния отдел, без Заемна за възрастни
  • Гражданите над 14 г. - Заемна за възрастни, специали - зираните читални, Музикален отдел, Справочен отдел и K раезнание, без Заемна в Детски отдел .
 11. Читателите не могат да заемат за дома старопечатни издания, редки публикации, справочни издания, материали от краеведския фонд, периодични издания с научна стойност, материали, получени по МЗС или ММЗС. Същите се ползват само в читалните.
 12. Всеки читател има право да заеме до 5 библиотечни материала за срок от един месец. Той има право да ги презапише ЕДНОКРАТНО и да ги ползва за още един месец, при условие, че книгите не се търсят в момента от други читатели. Читателят има право да извърши презаписването и по телефона на З аемната за възрастни.
 13. Читател, който връща библиотечни материали преди определения едномесечен срок има право да заеме нови след като е върнал всички библиотечни материали
 14. Читателският картон е личен и се обслужва само от титуляра

Чл. 6. Читателите са задължени :

 1. да ползват внимателно библиотечните материали, да ги пазят чисти и да не ги повреждат, като подчертават текста и правят бележки по него, късат страници и илюстрации
 2. да преглеждат заетите библиотечни материали при получаването им и за забелязани липсващи страници или други повреди да съобщават на библиотекаря, който да ги отбележи на самия материал
 3. да не нарушават начина на подреждане на фондовете за свободен достъп
 4. да съобщават своевременно за всяка промяна в адресната регистрация, нов телефон и др.

Чл. 7. Всички библиотечни материали, които се заемат от читателя за дома, се вписват в електронната читателска карто - тека
от обслужващия библиотекар с помощта на въведена система с бар код на всяка книга. Библиотекарят проверява броя на заетите библиотечни материали, а читателят се подписва срещу приемо-предавателна бележка, издадена в 2 екземпляра, като единият се връчва на читателя.

Чл. 8. Обслужващите библиотекари са задължени п ри връщане на библиотечните материали да проверяват тяхното състояние и се подписват поотделно срещу графата, където е отбелязан всеки зает библиотечен материал.

Чл. 9. При неспазване на определения едномесечен срок за ползване на библиотечните материали ( 3 -дневен за а удио -касети и компактдискове , а 3-месечен за картини и репро - дукции), всеки нередовен читател заплаща съответно обезщетение за просроченото време, чийто конкретен размер се определя със заповед на директора на библиотеката .

 1. Читателят възстановява и направените пощенски разходи, които е направила библиотеката за неговото уведомяване.
 2. При кражба на библиотечен материал и при отказ да се внесе паричната глоба на основание чл. 34, ал. 1 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове читателят се лишава от правото да ползва услугите на библиотеката, а библиотеч-ното ръководство има право да търси наказателна гражданска отговорност съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс по реда на чл. 242 във връзка с чл. 237 "б" от Гражданския процесуален кодекс.

ЗАБЕЛЕЖKА : Закъснял е всеки читател, който е просрочил с повече от 5 работни дни определената в личния му картон дата за връщане на заетите библиотечни материали.

Чл. 10. При изгубване или връщане на библиотечен материал във вид, негоден за ползване , читателят е длъжен:

 1. да го възстанови с екземпляр, идентичен в библиографско отношение.
 2. ако изгубеният или повреден материал е последен екземпляр или особено ценен Съвета за комплектуване решава за всеки конкретен случай с какъв материал да бъде заменен .
 3. При констатирани груби нарушения при заемане на библиотечни материали - неотразяване на библиотечен мате - риал в читателския картон, опит за изнасянето му от сградата на библиотеката, похабяване (късане на страници) в залите за свободен достъп и читалните, както и при нарушаване на обществения ред, правилата на добро поведение и предизвикване на скандали с обслужващите библиотекари съответният читател се лишава от правото да ползва за определен срок услугите на библиотеката, ако не подлежи на по-големи санкции. Същият възстановява похабения библиотечен материал.

Чл. 11. В читалните читателят заема текущи периодични издания и библиотечни материали от всички подръчни фондове, като вписва заглавията на използваните периодични, справочни и други материали в заемна бележка.
Ползването на ежедневната преса от читателите става след 9,00 ч.

 1. Ползването на справочния апарат, текущата периодика и подвързаната периодика от минали години се извършва само в читалнята
 2. Читателят може да ползва услугите на ксерокса на библиотеката
 3. Всеки читател на библиотеката има право да поръча по МЗС и ММЗС книги, периодични издания или ксерокопия на отделни материали, които библиотеката не притежава. За целта читателят трябва да разполага с точно и пълно библиографско описание на търсения материал и да заплати такса за услугата и извършените пощенски разходи по получаване и връщане на материалите до съответните библиотеки в страната и чужбина.

Чл. 12. По определени със заповед такси читателите имат право да ползват и следните допълнителни услуги:

 1. Компютърни информационни справки, разпечатване на писмени справки и извършване на библиографски консултации в Справочния отдел , Интернет
 2. Заемане за дома на грамофонни плочи, аудиокасети, компактдискове, лингвафони и др.
 3. Да извършват звукозаписи на части от музикални произведения за домашната си фонотека от фонда на Музикален отдел за лични и образователни цели
 4. Да ползват архивни материали от фонд " K раезнание"

Чл. 13. Детският отдел предлага на своите малки читатели видеофилми, кабелна телевизия и компютърни игри, ксероксни услуги с библиотечни материали

Чл. 14. В залите за свободен достъп и читалните влизат само регистрираните читатели на библиотеката. Придружителите изчакват във фоайето на библиотеката.

Чл. 15. Библиотекарите извършват библиографски консулта - ции и търсене на определени заглавия само на читатели на библиотеката.

   

Посетители: HTML Counter
[Последна актуализация: 1-Юни-2017]