"Аз твърдя, че Библиотеката е безпределна" . Хорхе Луис Борхес, Вавилонската библиотека

 

 

 Правилник

Начало
Правилник
Услуги
Фондове и каталози
Текуща периодика
Издания на библиотеката
Планове и отчети
Търсене
E-books за Ямбол
Дигитален архив
Контакти

ПРАВИЛА за обслужване на читателите в Регионална библиотека “Георги С. Раковски” – Ямбол

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тези Правила уреждат взаимоотношенията на читателите с Регионална библиотека “Георги С. Раковски” – Ямбол и са разработени въз основа на Типови правила за обслужване на читателите, утвърдени от Министерството на културата

2. Регионалната библиотека е общодостъпна универсална научна библиотека, която обслужва населението на Ямболска област и е регистрирана като администратор на лични данни в Агенцията за защита на личните данни. 3. Всеки гражданин има право да ползва услугите на Библиотеката. За целта той трябва да се регистрира като неин читател, с което между страните възниква договор за заем за послужване. Сключването на договора се установява с писмен документ – читателска карта (Виж Прил. N: 2) . 4. Отношенията между читателите и Библиотеката се основават на Закона за обществените библиотеки, Закона за задълженията и договорите и НАРЕДБА № 3 от 18 ноември 2014 г. на Министерство на културата за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд . 5. Работното време на Библиотеката се определя със Заповед на Директора.

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

1. Обслужването на читателите става след представяне на читателска карта, която е лична – не се преотстъпва на друго лице – и е валидна за 1 ден или за календарната година . 2. Пълнолетните граждани се записват /пререгистрират/, като представят личната си карта, с което дават съгласието си да се обработват за служебни цели личните им данни съгласно ЗЗЛД .

3. Библиотеката обслужва своите читатели с книги, периодични издания, аудиовизуални материали, филми, нотни издания, библиографска информация, електронни носители и др.

4. Обслужването в библиотеката е диференцирано по възрастови групи :

- граждани до 14 г. - Детски отдел, Читални, Музикална читалня, Справочен отдел и Краезнание

- граждани над 14 г. – Заемна за възрастни, Читални, Музикална читалня, Справочен отдел и Краезнание

5. Децата и юношите до 14 навършени години се записват с личната карта на родител/настойник или ученическа лична карта, с което дават съгласието си да се обработват за служебни цели личните им данни съгласно ЗЗЛД. 6. Граждани с адресна регистрация в област Ямбол се регистрират по общия ред

7. Граждани без адресна регистрация в област Ямбол се регистрират и имат право да заемат за дома до 3 библиотечни материала от подръчен фонд на Заемна за възрастни .

8. Съгласно чл. 50, т.2 от Наредба 3 за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд и Кодекса за междубиблиотечно заемане читателите на библиотеката НЕ МОГАТ

да заемат за дома и изнасят извън библиотеката следните библиотечни материали:

Ø редки и ценни материали, както и единични екземпляри от основния фонд – научна, справочна, отраслова литература, учебници за ВУЗ. Същите се ползват на място в читалните на библиотеката

Ø Справочно-библиографски, краеведски и периодични издания от фондовете на Читални и отдел „Краезнание“

Ø депозитни библиотечни документи

 

9. При всяко посещение в библиотеката читателската карта се носи задължително и се показва на обслужващия библиотекар.

10. Читателите до 14 години се обслужват в Детския отдел на Библиотеката. С читателска карта от Детския отдел те могат да ползват и читалните на Библиотеката. Фондът на Детския отдел може да се 2

 

ползва и от студенти по педагогически специалности, и педагози, които заемат детска литература след съответна регистрация. 11. Регистрацията и издаването на читателска карта на хартиен и електронен носител е в размер, определен от Дирекционния съвет на библиотеката ( Вж Прил. № 2 ) 12. Без заплащане се издава читателска карта на библиотечни специалисти, работещи в Регионална библиотека “Георги С. Раковски”, както и пенсионирали се библиотекари от Регионалната библиотека.

13. За текущата календарна година не могат да бъдат регистрирани като читатели граждани, които имат задължения към Библиотеката. 14. При промяна на адреса си и други лични данни читателят е длъжен своевременно да съобщи за тези промени в Библиотеката. 15. При записването библиотекарите информират читателите за видовете услуги, които могат да ползват в Библиотеката, за мястото и реда на получаването им и за задълженията и отговорностите, които поемат спрямо Библиотеката, съгласно разпоредбите на тези Правила и другите нормативни документи.

ІII. ОСНОВНИ БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ.51 (1) НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ,

КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ЧИТАТЕЛИТЕ:

А. ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ КОЛЕКЦИИ ИЗВЪН БИБЛИОТЕКАТА

1. Регистрираните читатели с адресна регистрация в област Ямбол могат да заемат за дома общо до 6 библиотечни материала, а останалите – до 3 библиотечни материала от подръчния фонд на Заемна за възрастни съгласно условията в раздел II, т.7. 2. При заемане на библиотечните материали за дома читателят получава компютърна разпечатка, която подписва. В нея е записан и срокът за връщането им.

3. Сроковете за заемане на библиотечни материали са:

Ø Книги – 30 календарни дни

Ø Грамофонни плочи –15 календарни дни

Ø Ноти – 30 календарни дни

Ø Аудиокасети – 7 календарни дни

Ø Репродукции на картини – 3 месеца

Ø Електронни носители – 7 календарни дни

 

4. Тези срокове могат да бъдат продължени от библиотекаря по искане на читателя (включително и по телефона) за същия регламентиран срок, след изтичане на първия, при условие, че заетите от него библиотечни материали не се търсят от друг читател.

5. При връщане на заетите библиотечни материали библиотекарят трябва да провери и въведе по съответен начин информация, че те са приети обратно в Библиотеката. 6. Читателите имат право да направят резервация за библиотечни материали, които се запазват в срок до 5 дни след уведомяване на читателя.

Б. ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ В БИБЛИОТЕКАТА /ЧИТАЛНИТЕ/

1. Читателите ползват на място в читалните следните библиотечни материали: - библиотечните материали от фондовете на читалните, книги и периодични издания; - редки и ценни издания, единични екземпляри от основния фонд на Заемна за възрастни; - библиотечни материали, получени по междубиблиотечно заемане.

2. Ползването на библиотечни документи в читалните става след предоставянето на валидна читателска карта (еднодневна или за текущата календарна година) и попълване от читателя на заемна бележка по образец. 3. При връщането им библиотекарят проверява и отписва заетите библиотечни материали и връща читателската карта. 3

 

ІV. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ.52 (2) НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ , КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ЧИТАТЕЛИТЕ:

1. Предоставяне на писмена библиографска информация;

2. Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания;

3. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина;

Забележка : Читателят заплаща разходите по поръчката и доставката им.

4. Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни;

5. Копиране /сканиране на библиотечни документи;

6. Публикуване на издания.

Специализираните услуги се предоставят възмездно съгласно Приложение 1 на основание Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ямбол за съответната година

V. ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТРИ ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП

1. Всеки читател с актуална регистрация в Библиотеката има право да ползва безплатно интернет. 2. Интернет в Библиотеката се ползва с образователна и информационна цел. 3. Времето за ползване на интернет от всеки регистриран читател е в рамките до 3 часа ДНЕВНО.

4. Библиотекарят има право да контролира ползването на интернет. 5. Разрешава се ползването на лични слушалки и лаптопи на обособените за целта места, като Библиотеката не носи отговорност при евентуалната им повреда. 6. Принтирането и сканирането на документи се заплаща според Приложение № 1 7. Не се разрешава : - посещение на сайтове, съдържащи порнография и насилие; - промяна на конфигурацията на системата; - свалянето и/или инсталирането на програми, филми, музика и компютърни игри; - ползването на USB-устройства и дискове без предварителна проверка от библиотекаря; - не могат да се нарушават законите, свързани с интелектуалната собственост и авторските права. Забележка : При нарушаване на някое от тези правила достъпът до компютрите се прекратява. При повторно нарушение читателят се лишава от правото да ползва услугите на библиотеката.

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

На основание ЗЗД читателите поемат задължения към Библиотеката, чието неизпълнение води до материална отговорност или до отнемане правото им да ползват услугите й по преценка на ръководството, въпреки издадената читателска карта.

Читателите са задължени: 1. При записване в Библиотеката да се запознаят с Правилата за обслужване на читателите, което да удостоверят с подписа си върху читателската карта и с което дават изричното си съгласие да се обработват за служебни цели личните им данни съгласно ЗЗЛД. 2. Да ползват всички видове библиотечни материали внимателно, да ги пазят чисти, да не ги повреждат, като подчертават текста и правят бележки по него. 3. Да преглеждат заетите библиотечни материали при получаването им и ако забележат повреди, да съобщят на библиотекаря, който да отбележи повредите върху самия документ. 4. Да връщат заетите библиотечни материали в срока, отбелязан в разпечатката или заемната бележка. 5. Да се запознаят със съдържанието на разпечатката и да я съхранят до връщането на заетите библиотечни материали. 6. Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване. 7. Да не отстъпват другиму ползването на лично заетите библиотечни материали. 4

 

8. Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката, да не провеждат телефонни разговори и да не внасят и консумират храни и алкохол в залите на библиотеката. 9. Когато читателят повреди заетия библиотечен документ до такава степен, че го направи негоден за ползване или не може да то върне, защото го е загубил, той трябва да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр , с друго издание на същото заглавие или с равностойно по съдържание и актуална цена по преценка на Съвета по комплектуване на библиотеката. 10. Когато читателят получи известие (писмо, обаждане по телефон, SMS, е-мейл) за връщане на просрочените библиотечни материали, той е длъжен в срок от 5 календарни дни от датата на получаване на известието да ги върне в Библиотеката, като заплаща съответно обезщетение съгласно Приложение № 2.

11. Когато закъснелият читател не получи известие за връщане на просрочените библиотечни материали по независещи от библиотеката причини (променен адрес, телефон и други), спрямо него се прилагат същите мерки.

12. При продължаващи нарушения читателят се лишава със заповед от услугите на Библиотеката и срещу него се предприемат действия съгласно действащите разпоредби в ЗЗД и ГПК. Съгласно чл. 66 (1) от Закона за обществените библиотеки „Който повреди, унищожи или изгуби документ от библиотечния фонд се наказва с глоба от 200 до 500 лв.“ Наказателните постановления за този вид нарушения се издават от кмета на общината съгласно чл. 68 (2), т.2 от ЗОБ.

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БИБЛИОТЕКАРИТЕ

1. Да предлагат качествени библиотечно-информационни услуги. 2. Да запознават новите читатели с реда за ползване на библиотечните документи и услугите в Библиотеката. 3. Да не разгласяват информация, свързана с личните данни на читателите. 4. Да оказват помощ на читателите при работа със справочния апарат и фондовете на свободен достъп. 5. Да поддържат фондовете съгласно действащата класификационна схема. 6. Да не допускат влизането на читатели без читателска карта. 7. Да съблюдават спазването на реда в Библиотеката и носят служебните баджове. 8. При нарушаване Правилата от страна на служителите, читателите могат да уведомяват ръководителя на Библиотеката.

Приложение 1. Специализирани услуги, предоставяни от Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ - Ямбол съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ямбол и чл. 51, ал. 2 от Закона за обществените библиотеки (2009).

Приложение 2. Регистрация и издаване на годишна читателска карта на хартиен и електронен носител от Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ - Ямбол съгласно решение на Дирекционния съвет на библиотеката.

Тези „Правила за обслужване на читателите в Регионална библиотека “Георги С. Раковски” – Ямбол са приети и утвърдени с Решение на Дирекционния съвет от 28.03.2023 г. и влизат в сила от 03.04.2023 г.

ДИРЕКТОР: ..................................
(Димитър Бечев)

   

Посетители: HTML Counter
[Последна актуализация: 15-07-2024]